POLECENIE ZAPŁATY

  • Zgoda na obciążanie rachunku – POBIERZ
  • Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku – POBIERZ
  • Aktualizacja zgody na obciążanie rachunku – POBIERZ
  • Wzór wypełnienia druku Zgody na obciążanie rachunku – POBIERZ

Uwaga!

Istnieje możliwość korzystania w kasie z płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez Spółkę.

POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE

Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.
Powstała po stronie odbiorcy zwłoka w zapłacie należności uprawnia Spółkę do naliczania odsetek ustawowych z tytułu nieterminowej zapłaty. Zadłużenie jest uwzględniane w fakturach wystawianych za bieżące zużycie.W przypadku braku zapłaty należności Spółka wysyła do odbiorcy upomnienie w sprawie uregulowania w wyznaczonym terminie (10 dni od daty doręczenia wezwania) zaległej opłaty.
Jeżeli po upływie tego terminu nadal zaległa należność nie została wpłacona, Spółka kieruje sprawę zadłużenia na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Koszty postępowania sądowego i komorniczego obciążają dłużnika. Ponadto zgodnie z przepisami ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Spółka rozpoczyna procedurę odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, gdy odbiorca nie uiścił należności za przynajmniej dwa okresy rozliczeniowe.

W sprawie ustalenia należności oraz aktualnego zadłużenia informacji udziela Dział Ekonomiczno – Księgowy i Controllingu tel. 044 645 16 02

Comments are closed.

Close Search Window