Deklaracja Dostępności dla strony internetowej pwik.piotrkow.pl

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o..

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-07-07.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-07.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Niektóre udostępnione dokumenty do pobrania w formacie pdf nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej. Ze względu na ich liczbę i złożoność, podlegają one bieżącej aktualizacji.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-07-26.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Pijarowska, e.pijarowska@pwik.piotrkow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 697 777 535, 44 645 16 07 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 4
97-300 Piotrków Trybunalski

Przed wejściem zlokalizowany jest parking wraz ze stanowiskiem postojowym dla osoby z niepełnosprawnością [znak poziomy P-20 (tzw. koperta)]
Tymczasowy brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego język migowego na miejscu.
Spółka dopuszcza możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dojazd: samochodem lub komunikacją miejską.
Na wniosek osoby z niepełnosprawnością zapewniona zostaje pomoc pracownika Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Osoba wnioskująca zawiadamia pracownika Spółki przy pomocy dostępnych środków komunikacji o potrzebie zapewnienia asysty.

Aplikacje mobilne

    Dodatkowe informacje

  • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..
  • Comments are closed.

    Close Search Window