RYS HISTORYCZNY SPÓŁKI

Piotrków Trybunalski w okresie międzywojennym, posiadał bardzo słabo rozbudowaną sieć wodociągów miejskich. Jedynie w śródmieściu i w większych domach były wodociągi lokalne. Skanalizowano tylko (częściowo) główne ulice. Na wybudowanie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w wielu miastach w Polsce m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, rząd Polski na udzielenie długoterminowej pożyczki podpisał umowę z amerykańską firmą Ulen&Company. Dzięki tym działaniom 5 października 1927 r. miasto dostało do użytku sieć kanalizacyjną, wraz z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w jednym z najniższych wtedy punktów miasta przy ul. Bawełnianej, w pobliżu rzeki Strawy.

Oczyszczalnia ścieków wyposażona została w kraty ręcznie czyszczone, piaskownik, przepompownię ścieków, osadnik Imhoffa, poletka do suszenia osadów.

Pierwsze kanały stanowiły sieć ogólnospławną odprowadzającą ścieki i wody opadowe z utwardzonych terenów. Jak na ówczesne czasy były układem bardzo nowatorskim.

Na przełomie grudnia 1927 r. i stycznia 1928 r. oddano do użytku sieć wodociągową, którą wykonano z żeliwa szarego. Sieć wodociągowa zasilana była z jednej stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej po wschodniej stronie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Żwirki. Woda magistralą była dostarczana do najwyższego punktu miasta w okolice ul. Słowackiego i P.O.W. do wieży ciśnień, gdzie uzyskiwano ciśnienie umożliwiające rozprowadzanie jej po całym terenie miasta. Wieża ciśnień miała unowocześnić infrastrukturę miasta oraz podnieść standard sanitarno-zdrowotny. Wieża znajduje się w samym centrum miasta przy ul. Słowackiego, tuż obok dworca kolejowego. Wzniesiona na planie koła, formą nawiązuje do renesansu. W dolnej części wyodrębniona jest część cokołu, w części środkowej znajdują się okna, rozmieszczone na spiralnie wznoszącej się linii. W części górnej umieszczono kilkanaście okienek rozdzielonych pilastrami oraz herb Piotrkowa.

Przy realizacji projektu budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zakładano, że w 1950 r. ludność Piotrkowa Trybunalskiego liczyła będzie ok. 65 tys. mieszkańców, a źródłem wody będą studnie artezyjskie. Pierwsza, próbna studnia miała głębokość 650 m, a ostatecznie powstało jeszcze pięć studni płytkich o głębokości ok. 50 m. Długość sieci po zakończeniu budowy wynosiła 32 407 m, ilość zasuw ulicznych–367, hydrantów–194, studzienek–11.

 

.

Comments are closed.

Close Search Window