Ogłoszenie

DECYZJĄ WA.RZT.70.63.2023/6 z dnia 21.07.2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzono

TARYFĘ
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na terenie Gminy Piotrków Trybunalski,
Gminy Wola Krzysztoporska dla miejscowości Bujny i Rokszyce
oraz
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
na terenie Gminy Rozprza dla miejscowości Longinówka

DECYZJA STAŁA SIĘ OSTATECZNA w dniu 08.08.2023 r.
Zgodnie z art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.) taryfa wchodzi w życie od dnia 22 sierpnia 2023 roku i obowiązuje na okres 3 lat.

Dostęp do aplikacji asenizacja.online 

Zakład Oczyszczalni Ścieków Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przyjmuje nieczystości ciekłe bytowe do stacji zlewnej za pomocą aplikacji asenizacja.online. Aplikacja zapewnia raportowanie pochodzenia oraz ilości oddawanych nieczystości ciekłych podczas wykonywania zrzutu.

Dostęp do aplikacji asenizacja.online dla firm asenizacyjnych i wszystkich dostawców jest bezpłatny.  

Test samochodu elektrycznego

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110), która nakłada na gminy powyżej 50 tys. mieszkańców obowiązek posiadania pojazdów elektrycznych, Spółka przeprowadziła od dnia 24.01.2022 r. do dnia 28.01.2022 r. test samochodu MAN eTGE O DMC do 3,5 tony o napędzie 100% elektrycznym. Celem testu była ocena przydatności pojazdu pod kątem prowadzonej przez Spółkę działalności, zmniejszenie kosztów utrzymania pojazdu oraz zmniejszenie emisji spalin.

Na zakup pojazdu istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z programu „Mój elektryk” z NFOŚiGW.

Przypomnienie: Płatności bezgotówkowe

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  przypomina, że od dnia 04.06.2019 r. została uruchomiona możliwość korzystania w kasie z płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez Spółkę.

Comments are closed.

Close Search Window