• Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona na mocy Uchwały Nr XXXVI/617/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2009 roku, Aktu Założycielskiego Nr Rep. A 4193/2009 jako jednoosobowa spółka Miasta Piotrków Trybunalski, świadcząca usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
  • Spółka została powołana na czas nieoznaczony.
  • Siedziba Spółki znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Przemysłowej 4.
  • Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343051 w dniu 30 listopada 2009 roku.
  • Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a także przepisów prawa związanych z działalnością Spółki.
  • Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadań Miasta Piotrków Trybunalski w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Zgodnie z PKD przedmiot działalności Spółki przedstawia się jak poniżej:
1) 36.00.Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2) 37.00.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
3) 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno–kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
4) 42.21.Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
5) 71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
6) 71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne
7) 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
8) 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowana.
9) 35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej
10) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
11) 96.09.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
12) 35.14.Z handel energią elektryczną
13) 38.21 Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
14) 38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
15) 38.12.Z zbieranie odpadów niebezpiecznych
16) 71.11.Z działalność w zakresie architektur
17) 39.00.Z działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
18) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
19) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej nieklasyfikowana.

Zgodnie z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanym przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w formie Decyzji z dnia 07.01.2010 r. ze zm. począwszy od 1 stycznia 2010 r., Spółka swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Piotrków Trybunalski oraz gospodarstwa domowe przyłączone do sieci wodociągowej na podstawie zawartych porozumień międzygminnych:
1) Porozumienie Międzygminne Nr 1383/IGK/I/18 z dnia 04 października 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Piotrków Trybunalski realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Longinówka w Gminie Rozprza – Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 4 października 2018 r. poz. 5657,
2) Porozumienie Międzygminne Nr 491/IGK/I/19 z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Piotrków Trybunalski realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Bujny i Rokszyce w Gminie Wola Krzysztoporska – Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 22 października 2019 r. poz. 5658.

.

Comments are closed.

Close Search Window