ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

– Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

RADA NADZORCZA:

– p. Marek Krawczyński – Przewodniczący

– p. Zbigniew Stankowski – Zastępca Przewodniczącego

– p. Stanisław Cubała – Członek

ZARZĄD SPÓŁKI:

– p. Michał Rżanek – Prezes

Operatorem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej od 2010 r. jest Spółka Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja, spółka prawa handlowego, będąca własnością Miasta Piotrków Trybunalski. Przedmiotem działalności Spółki  jest realizacja zadań Miasta w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania.       

Spółka ta została powołana Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w celu pozyskania środków unijnych na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. Zakres planowanej inwestycji obejmował modernizację oczyszczalni ścieków, renowację kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych, modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Szczekanica”, renowację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, rozbudowę kanalizacji sanitarnej, budowę sieci wodociągowej.

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, oraz jednoosobowy Zarząd. Powierzone zadania wykonywane są przez poszczególne komórki organizacyjne, które stanowią strukturę  Spółki.

.

Comments are closed.

Close Search Window