Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


ZAKŁADY / ZAKŁAD UJĘĆ WODY

UW i SUW „SZCZEKANICA”

Lokalizacja:
Stacja uzdatniania wody „Szczekanica” zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta, w odległości ok. 4 km od centrum Piotrkowa Tryb. Stacja wodociągowa położona jest przy ul. 25 Pułku Piechoty. Otwory studzienne rozciągnięte są w kierunku SW-NE, począwszy od ul. Wojska Polskiego, wzdłuż ul. Wiatracznej, po ul. Kasztelańską. Odległość między skrajnymi otworami B-III (na SW) i BVI' (na NE) wynosi 1300 m. Teren ujęcia morfologicznie zaliczony jest do lekko falistej Wysoczyzny Piotrkowskiej, przy słabo rozwiniętej sieci hydrograficznej.

Zapotrzebowanie na wodę:
SUW „Szczekanica” pokrywa ok. 60% zapotrzebowania miasta na wodę, dla potrzeb mieszkańców, przemysłu i innych odbiorców.
 

Rys historyczny UW i SUW „Szczekanica”

1964-1975 r. - powstanie ujęć wód podziemnych i stacji uzdatniania wody „Szczekanica”.

28.10.1975 r.- włączenie ujęcia i stacji do eksploatacji. Otwory studzienne powstały w dwóch etapach.

1964-1965 r. - wykonanie pierwszych 3 otworów studziennych, oznaczonych nr I, II, III, poprzedzone wierceniem 5 otworów badawczych. Wyniki badań udokumentowano w marcu 1966 r. 

1967 r. - zostały odwiercone oraz przebadane 2 następne otwory studzienne nr IV, V. Wyniki badań wykonanych w latach 1966 r. i 1967 r. udokumentowano w lutym 1968 r. Na podstawie tych badań Centralny Urząd Geodezji zatwierdził zasoby eksploatacyjne ujęcia w kat. B w ilości 557 m3/h przy depresji 6,5m. (decyzja nr KDH/013/2789/B/68).

1980-1981 r.- w związku ze spadkiem wydajności studzien pierwotnych, wykonano dalsze studnie zastępcze nr A - III i A -V. Aby zapewnić eksploatację ujęcia, wykluczającą skutki technicznych awarii studzien, przy każdym z pierwotnych otworów wykonano dodatkowy (drugi) otwór zastępczy. Otwory te oznaczono: B-I, B-II, B-III, B-IV, B-V. Ponadto, w tym samym czasie, wykonano otwór nr VI, w odległości ok. 350 m. (na NE) od otworu nr IV, jako uzupełniające źródło wody, w stosunku do ulegających ograniczeniu w miarę upływu czasu, możliwości eksploatacyjnych poszczególnych studzien ujęcia. Wyniki badań udokumentowano w grudniu 1981r. ( nr studni VI, A-I, B-I, B-II, B-III, B-IV, B-V).

01.01.1988 r.-11.08.1990 r.- przeprowadzono kontrolowana eksploatację w warunkach normalnego poboru, a w okresie 12.06.1990 r.-09.07.1990 r. w warunkach poboru zwiększonego do ca 750 m3/h. Na podstawie przeprowadzonych badań Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych ustaliło zasoby eksploatacyjne ujęcia w kat.B, w ilości 750 m3/h przy depresji rejonowej 7,5 m. (decyzja nr KDH/013/5645/91 z dnia 19.08.1991 r. - ważna do końca 2000 r.).

Na podstawie opracowanego w okresie X-XII.2000 r. operatu wodno-prawnego, na pobór wód podziemnych oraz eksploatację urządzeń ujęcia wody Szczekanica, decyzją zatwierdzono zasoby eksploatacyjne ujęcia w kat. B, w ilości 650 m3/h, przy depresji rejonowej 8,4 m.

 

UW i SUW „Szczekanica” - aktualnie
Rozpoczęta w czerwcu 2011r. inwestycja modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Szczekanica” prowadzona pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim POIS.01.01.00-00-003/07”, została zakończona z końcem września 2012 roku. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Sprawił, iż jedna z piotrkowskich SUW stała się jedną z najnowocześniejszych w Polsce.
W ramach przeprowadzonej modernizacji wykonano odwierty czterech otworów studziennych. Średnia głębokość otworu wynosi 70m, natomiast wydajność ok. 100m3/h. Stare aeratory zastąpiła nowoczesna napowietrzalnia z komorą reakcji wyposażona w dwa mieszadła Agua – Jet typ AF 40T3, zapewniając odpowiednie natlenienie wody. Zamontowano trzy nowe pompy pośrednie NB 125-250/262 A-F-A-BAQE, które mają za zadanie przetłoczenie wody po napowietrzeniu z komory reakcji na 14 filtrów typu KFP-2400, w celu wyeliminowania z niej żelaza i manganu i dalej do zbiorników wody czystej. Stare filtry zastąpiono nowymi, które zasypano złożem dwuwarstwowym (kwarc i braunsztyn). Przy filtrach zamontowano nową armaturę i rurociągi ze stali nierdzewnej. Każdy z 14 filtrów sterowany jest w pełni automatycznie. Przeprowadzono kapitalny remont zbiorników wody czystej. Zainstalowano urządzenie pomiarowe pozwalające określić ilość wody w zbiorniku z bardzo dużą dokładnością. Pojemność każdego ze zbiorników to 1000 m3. Modernizacja objęła również wymianę pomp tłocznych IVo (Grundfos typu NK 125-400/368A2F2AE-SBAQEwraz z armaturą i rurociągami, oraz zainstalowano lampy UV Barrier M700. Stałą kontrolę nad jakością wody sprawują, urządzenia pomiarowe (pomiar Fe, Mn, pH, tlen rozpuszczony). Zamontowano dwie nowe dmuchawy ZS 18B 1000 oraz dwie pompy płuczne IIIo NB 125-250/220. Urządzenia te są niezbędne w płukaniu filtrów. Woda po płukaniu filtrów kierowana jest na osadniki wód popłucznych. Obecnie na Ujęciu znajdują się dwa osadniki wód popłucznych wyremontowane, oraz jeden nowy. Łączna powierzchnia wszystkich trzech osadników wynosi 499,20 m3. Wyremontowany został budynek chlorowni wraz z termomodernizacja, oraz zostały zamontowane dwa chloratory oraz zestaw zmiękczający wodę typ EPUROTECH 50/025 DF. Wyremontowano budynek agregatorni oraz wymieniono dwa agregaty prądotwórcze. W razie zaniku napięcia, agregat załącza się samoczynnie po upływie trzech minut, dzięki czemu Stacja będzie w ciągłej pracy. Na miejscu starego powstał nowy budynek warsztatowy wraz z garażem.

Efekt modernizacji:
-Jakość wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym, spełnia wszystkie normy Polskie, -Europejskie i światowe,
-Mieszkańcy nie odczują braków wody,
-Oszczędność energii elektrycznej,
-Termomodernizacja obiektów,
-Automatyzacja procesów,
-Wizualizacja wszystkich parametrów na UW i SUW,
-Jedna z najnowocześniejszych SUW w Polsce.

 

UW i SUW „ŻWIRKI”

Historia UW i SUW „Żwirki”

Ujęcie i stacja uzdatniania wody Żwirki powstało w latach 1925-1927, w ramach realizacji umowy, z firmą ULEN & COMPANY z Nowego Jorku, na budowę wodociągów i kanalizacji. Do eksploatacji włączono je w 1927 r. Ujęcie składało się z 5 studni głębinowych I-go stopnia o wydajności ca 250 m3/h, przewodów ssących, stacji odżelaziania, zbiornika terenowego o konstrukcji żelbetowej 2-komorowego o pojemności 1100 m3, pompowni II-go stopnia, oraz usytuowanej w centrum miasta wieży ciśnień (przeznaczonej do wyrównywania nierównomierności rozbioru wody). Wieża ciśnień funkcjonowała do 1976r. W latach 60-tych zmodernizowano i rozbudowano ujęcie. Wykonano dodatkowe 4 otwory studzienne. Na podstawie przeprowadzonych badań zatwierdzono dla ujęcia zasoby eksploatacyjne ujęcia w kat. B, w ilości 410 m3/h.

 

Lokalizacja
Ujęcie i stacja uzdatniania wody Żwirki zlokalizowane jest w południowej części miasta, w odległości ok. 2 km od centrum Piotrkowa Tryb. Stacja uzdatniania wody mieści się przy ul. Żwirki 8.

 

Zapotrzebowanie na wodę
Ujęcie i stacja uzdatniania wody Żwirki pokrywa obecnie ok. 40% zapotrzebowania miasta na wodę, dla potrzeb mieszkańców, przemysłu i innych odbiorców.
 
Jakość wody
Pod względem chemicznym woda ze studni charakteryzuje się odczynem zasadowym. Twardość ogólną wody określa się ją jako średnio twardą i twardą. Podwyższona jest zawartość związków żelaza i związków manganu. Woda z ujęć wymaga więc uzdatniania w zakresie odżelaziania i odmanganiania. Pod względem bakteriologicznym brak zastrzeżeń.
 

Pobór i rozprowadzanie wody

Woda doprowadzana jest rurociągiem ze studni głębinowych do stacji uzdatniania. Po napowietrzeniu w aeratorach woda kierowana jest do filtrów ciśnieniowych (dwustopniowy system filtracji), gdzie następuje proces zatrzymania żelaza i manganu ma złożu żwirowym. W celu usunięcia zatrzymanej zawiesiny, złoża poszczególnych filtrów wzruszane są powietrzem dostarczanym z dmuchaw a następnie płukane wodą pobieraną z rurociągu wody czystej. Wody popłuczne z filtrów kierowane są do osadnika wód popłucznych. Woda czysta magazynowana jest w zbiornikach. Ze zbiorników woda pompowana jest pompami II-stopnia do sieci miejskiej. Wyrównywanie nierównomierności rozbioru wody w sieci podtrzymywane jest pompami II-go stopnia sterowanymi przetwornikiem częstotliwości. W zbiornikach zainstalowana jest sygnalizacja poziomów wody oraz poziomów krańcowych. Do pomiary ilości wody pobieranej ze studni głębinowych zainstalowano wodomierze (w każdej studni). Do pomiaru ilości uzdatnionej wody, wtłaczanej do sieci miejskiej, wykorzystano dwa wodomierze MW 300.

AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015