Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


 ZAKŁADY / ZAKŁAD OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Początki systemu kanalizacyjnego miasta Piotrkowa Trybunalskiego sięgają  pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to samorząd miasta  podpisał w listopadzie 1924 roku umowę,  z  amerykańską firmą Ulen and Company z Nowego Jorku, na budowę  wodociągów, kanalizacji i hali targowej.
Amerykańska firma podpisała też umowy z samorządami innych polskich miast: Częstochowy, Lublina, Radomia, Kielc, Dąbrowy Górniczej Sosnowca, Zgierza, Otwocka  i Ostrowa Wielkopolskiego. Firma Ulen and Company  w październiku 1927r oddała do użytku wybudowaną sieć kanalizacji miejskiej wraz z oczyszczalnią ścieków.
Oczyszczalnia ścieków wyposażona była w następujące urządzenia:
          - kraty, ręcznie czyszczone
          - piaskownik
          - przepompownię ścieków
          - osadnik Imhoffa
          - poletka do suszenia osadów

Układ topograficzny Piotrkowa  Trybunalskiego stwarzał możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków do oczyszczalni zlokalizowanej  w pobliżu rzeki Strawy przy ul. Filtrowej. Oczyszczalnia działała  aż do roku 1977.W  1972 roku rozpoczęto budowę nowej oczyszczalni . Projekt wykonany przez Biuro Budownictwa Komunalnego  w Łodzi, obejmował dwustopniowy system oczyszczania ścieków tj. mechaniczno-biologiczny z mechanicznym odwadnianiem osadów przefermentowanych. W 1974r rozpoczęto eksploatację pierwszego etapu „mini” oczyszczalni. W 1995r  zakończono „etap I” o przepustowości 34 000 m3/d. Oczyszczalnia  zlokalizowana jest przy ul. Podole 7/9 na południowo-wschodnim skraju granic administracyjnych miasta. Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnię  28,9848ha.

 Część mechaniczna i biologiczna oczyszczalni.

      Dopływające do oczyszczalni  ścieki oczyszczane są z większych zanieczyszczeń na kratach mechanicznych a następnie na  piaskownikach, gdzie następuje oddzielenie ze ścieków zanieczyszczeń mineralnych - piasku i żwiru.  Wydzielone  na kratach skratki  są odsączane na prasie. Piasek  usunięty z koryt piaskowników i skratki, po przekompostowaniu, wykorzystywane są jako warstwa izolacyjna na składowisku odpadów komunalnych. Ścieki  pozbawione skratek, piasku  kierowane są do  2 osadników wstępnych radialnych, celem wydzielenia - opadającej zawiesiny. Wydzielony osad zgarniany jest mechanicznie do lejów osadników wstępnych, gdzie ulega zagęszczeniu do około 4 suchej masy, następnie odprowadzany  jest  grawitacyjnie do  komory zbiorczej pompowni osadowej,  w  której miesza się   z zagęszczonym osadem nadmiernym. Po przepłynięciu przez osadniki wstępne, ścieki  wpływają  do  4 komór napowietrzania z osadem czynnym, przy udziale bakterii i drobnych organizmów zwierzęcych zachodzi proces biologicznego oczyszczania ścieków. Mieszanina oczyszczonych ścieków i osadu czynnego przepływa   z komór  do osadników radialnych wtórnych, gdzie  następuje sedymentacja osadu .Wydzielony osad zgarniany jest mechanicznie do lejów, następnie poprzez pompownię osadu recyrkulowanego,  zawracany  jest do   komór  napowietrzania  z osadem czynnym. Osad nadmierny  kierowany jest do zagęszczacza mechanicznego. Ścieki biologicznie oczyszczone, poprzez przelewy pilaste osadników wtórnych, odpływają  kanałami otwartymi do pompowni ścieków oczyszczonych, a następnie odprowadzane są kolektorem tłocznym długości 12 900km i kanałem otwartym długości 10 560 km do  rzeki Moszczanki.

 Część osadowa oczyszczalni .

      Osad  pracujący w komorach osadu czynnego przyrasta w swojej masie i aby utrzymać jego stężenie na wymaganym poziomie, część osadu jest sukcesywnie odprowadzana jako osad nadmierny, który jest zagęszczany na zgęszczaczu sitowo-bębnowym przy pomocy  flokulanta. Osad nadmierny zagęszczony  i  osad wydzielony w osadnikach wstępnych podawany jest do komór fermentacyjnych, gdzie wwarunkach beztlenowych  znaczna część substancji organicznych ulega mineralizacji. Przefermentowany osad  poddawany jest procesowi odwadniania na prasie taśmowo-filtracyjnej. Wytworzony w procesie fermentacji biogaz, po odsiarczeniu, magazynowany jest w zbiorniku gazu, a następnie wykorzystywany jako paliwo lokalnej kotłowni. Wyprodukowane ciepło używane jest do ogrzewania procesu fermentacyjnego osadu, zbiornika biogazu oraz obiektów kubaturowych  na terenie oczyszczalni.Zakład  Oczyszczalni Ścieków  realizuje swoje zadania  w  zakresie oczyszczania ścieków. Wpływa to w zasadniczy sposób na czystość oraz ochronę wód.  Prowadzi szeroką działalność edukacyjną, uczestnicząc w podnoszeniu świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa. Staramy się przybliżyć młodzieży istotną rolę procesu oczyszczania ścieków  w ochronie środowiska  naturalnego. Współpracujemy ze szkołami i uczelniami organizując specjalistyczne praktyki zawodowe. Planowana w najbliższym czasie modernizacja oczyszczalni ścieków zapewni oczyszczanie wszystkich ścieków dopływających do oczyszczalni  do warunków obowiązujących zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Ze społecznego punktu widzenia  oraz z uwagi na uciążliwość dla otoczenia i wpływ na  środowisko istotne będą zagadnienia hermetyzacji obiektów oczyszczalni ścieków  oraz redukcja związków biogennych.

Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnię 28,9848 ha i jest ograniczony :

-   od strony północnej ul. Podole ,
-   od strony zachodniej ul. Małopolską ,
-   od wschodu rzeką  Strawą ,
-   od południa ciekiem wodnym Śrutowy Dołek
AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015