Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


ZAKŁADY /LABORATORIUM
       W Spółce funkcjonuje  Laboratorium wykonujące badania przede wszystkim na potrzeby zakładu macierzystego oraz badania dla klientów zewnętrznych na podstawie zleceń  w zakresie wykonywanych badań. Laboratorium zlokalizowane jest przy Zakładzie Oczyszczalni Ścieków ul. Podole 7/9  tel. 044-645-16-13. Laboratorium wykonuje analizy fizykochemiczne wody, ścieków, wód powierzchniowych, osadów oraz analizy bakteriologiczne wody.
W celu podniesienia kompetencji, zapewnienia wiarygodności i obiektywności wyników badań dostosowano sposób wykonywania i dokumentowania analiz do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005  "Ogólne wymagania dotyczące  kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".
W związku z tym wszystkie metody badawcze zostały zweryfikowane  i sprawdzone pod kątem tych wymagań. Stosowany System Zarządzania w Laboratorium  zapewnia bezstronność  i rzetelność badań, gwarantuje klientom  poufność dotyczących ich informacji i spełnienie wymagań ustawowych  oraz przepisów prawnych. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego  Nr AB 1098 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowana działalność dotyczy badania ścieków i wód powierzchniowych oraz pobierania próbek do badań i jest określona w  Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1098 Wydanie nr 10 z dnia 24.07.2017r. Laboratorium posiada decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr 3/18 z dnia 09.01.2018 r. znak: PPIS-ON-HK-4551/4/18 zatwierdzającą w/w Laboratorium do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 07.12.2017 r..
        
Laboratorium uczestniczy w porównaniach międzylaboratoryjnych  z zakresu analiz fizykochemicznych wody, ścieków i analiz bakteriologicznych wody organizowanych przez:
-  Gdańską Fundację Wody w Gdańsku
-  firmę LGC Standards  w Wielkiej Brytanii
-  Politechnikę Krakowską w Krakowie
-  OBKiS w Katowicach
uzyskując wyniki zadowalające potwierdzające posiadane kompetencje do wykonywania badań. Wykaz wykonywanych badań i metod badawczych, które stanowią usługę dostępną w  Laboratorium znajduje się w drukach do pobrania, natomiast cena naszych usług dostępna będzie po przesłaniu zapytania ofertowego.
AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015