Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


 
ZAKŁADY / ZAKŁAD SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ    
Zakład realizuje zadania w zakresie eksploatacji sieci i przesyłania wody do odbiorców, a także odbioru ścieków. Prowadzi ewidencje i wymianę wodomierzy, wykonuje również prace zlecone przez klientów.
Do zadań Zakładu należy w szczególności:
- wykonywanie całokształtu robót eksploatacyjnych sieci wodociągowej według opracowanych planów,
- bieżąca konserwacja hydrantów przeciwpożarowych oraz sporządzanie ich wykazu dla potrzeb Straży Pożarnej,
- przestrzeganie standardów jakości obsługi odbiorców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- wykonywanie bieżących remontów sieci wodociągowej według opracowanych planów remontowych,
- prowadzenie całokształtu prac związanych z eksploatacją przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
- bieżące analizowanie strat wody i eliminowanie ich przyczyn,
- gospodarka wodomierzowa wraz z remontami i ich legalizacją,
- eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi,
- bieżące dokonywanie remontów przyłączy domowych kanalizacji sanitarnej,
- ustalanie harmonogramu kontroli jakości odprowadzanych ścieków od odbiorcy,
- remonty bieżące sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi,
- eksploatacja przepompowni ścieków zlokalizowanych na sieci kanalizacji sanitarnej,
- sporządzanie planów remontowych obiektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- przygotowanie propozycji inwestycji mających na celu odtwarzanie, bądź budowę nowych obiektów,
- wdrażanie nowych technologii przy budowie, remontach i eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- przyjmowanie zgłoszeń o awariach sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- organizowanie ekip remontowych z wykorzystaniem osób pełniących dyżury domowe, celem usunięcia awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,
- świadczenie usług na zewnątrz w zakresie:
- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wykonywania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- remontowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, niepodlegającej naszej konserwacji,
- udrażniania sieci kanalizacyjnej i instalacji odbiorczych,
- sieci deszczowej.
 
SEKCJA TECHNICZNA
Sekcja realizuje zadania w zakresie przygotowania i wydawania warunków technicznych dla projektowania sieci i przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 
Do zadań sekcji w szczególności należy:
- uzgadnianie dokumentacji technicznej na budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
- odbiory techniczne i końcowe przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- opracowywanie projektów sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- prowadzenie ewidencji elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z wykorzystaniem mapy cyfrowej miasta,
- udział w przeglądach gwarancyjnych nowo przejętych sieci,
- udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych przy Urzędzie Miasta,
- przygotowanie ofert celem udziału w przetargach na projektowanie i wykonawstwo robót związanych z budową wodociągów i kanalizacji z terenu i spoza miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 
SEKCJA TRANSPORTU I DIAGNOSTYKI SIECI
Sekcja zapewnienia utrzymywanie w sprawności eksploatacyjno-technicznej taboru samochodowego i sprzętowego.
 Do zadań Sekcji należy w szczególności:
- załatwianie spraw związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów oraz wymianą dowodów rejestracyjnych,
- ubezpieczanie środków transportowych,
- gospodarowanie środkami transportu samochodowego, urządzeniami mechanicznymi i transportowymi będącymi w użytkowaniu Spółki.
- ewidencja materiałów ogumienia i akumulatorów,
- ewidencja olejów, paliw i ich rozliczanie,
- opracowywanie i realizowanie harmonogramów: remontów, przeglądów technicznych pojazdów i sprzętu,
- zapewnienie pełnego wykorzystania sprzętu poprzez świadczenie usług w zakresie:
- wywozu nieczystości płynnych,
- ciśnieniowe mycie kanałów, wycinanie korzeni w kanalizacji,
- wykopów koparkami,
- usług załadunkowych
- konserwacja, naprawy i remonty środków transportowo – sprzętowych.

 

AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015