Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


BOK / TARYFA

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
ogłasza
TARYFĘ DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązującą na terenie Gminy Piotrków Trybunalski i terenach określonych
w porozumieniach międzygminnych zawartych przez Miasto Piotrków Trybunalski
na okres: od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.
zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXVII/457/17 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 marca 2017 rok    

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Tabela 1. Taryfowe grupy odbiorców wody

Symbol grupy Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

I.1

Budynki mieszkalne jedno ─
i wielolokalowe, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym, rozliczanie w okresie jednomiesięcznym

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe. Gmina za wodę pobraną
z publicznych studni i zdrojów ulicznych oraz zużytą do zasilania publicznych fontann i zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. Właściciele
i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza

I.2

Budynki mieszkalne jedno ─
i wielolokalowe, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym, rozliczanie w okresie dwumiesięcznym

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe. Gmina za wodę pobraną
z publicznych studni i zdrojów ulicznych oraz zużytą do zasilania publicznych fontann i zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. Właściciele
i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza

II.1

Zakłady przemysłu spożywczego
i farmaceutycznego, rozliczanie
w okresie jednomiesięcznym

Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi
i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania np. mleczarnie, masarnie, zakłady drobiarskie i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza

II.2

Zakłady przemysłu spożywczego
i farmaceutycznego, rozliczanie
w okresie dwumiesięcznym

Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi
i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania np. mleczarnie, masarnie, zakłady drobiarskie i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza

III.1

Przemysł pozostały i pozostałe usługi, rozliczanie w okresie jednomiesięcznym

Odbiorcy usług nie wymienieni w grupach I i II w tym m.in. zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza

III.2

Przemysł pozostały i pozostałe usługi, rozliczanie w okresie dwumiesięcznym

Odbiorcy usług nie wymienieni w grupach I i II w tym m.in. zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciuo wskazania wodomierza

IV

Gmina za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe Według zasad wynikających z umowy zawartej
w tym celu z gminą

Tabela 2. Taryfowe grupy dostawców ścieków

Symbol grupy Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

I

Budynki mieszkalne jedno ─
i wielolokalowe, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące usługi
o charakterze socjalno-bytowym

Właściciele i zarządcy budynków. Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego
i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie, oraz w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych

II

Zakłady przemysłowe i pozostałe Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie, oraz w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych

Tabela 3. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka Podatek Cena / stawka Jednostka miary
netto VAT 8% brutto
0 1 2 3 4 5 6
1. I.1, I.2 cena za 1m3 wody 3,79 0,30 4,09 zł / m3
stawka opłaty abonamentowej 11,21 0,90 12,11 zł / odbiorcę /okres rozliczeniowy
2. II.1, II.2 cena za 1m3 wody 3,82 0,31 4,13 zł / m3
stawka opłaty abonamentowej 11,21 0,90 12,11 zł / odbiorcę /okres rozliczeniowy
3. III.1, III.2 cena za 1m3 wody 3,84 0,31 4,15 zł / m3
stawka opłaty abonamentowej 11,21 0,90 12,11 zł / odbiorcę /okres rozliczeniowy
4. IV cena za 1m3 wody 3,70 0,30 4,00 zł / m3

Tabela 4. Wysokość cen za odprowadzane ścieki

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Podatek Cena Jednostka miary
netto VAT 8% brutto
0 1 2 3 4 5 6
1. I, II cena za 1m3 odprowadzanych ścieków 6,77 0,54 7,31 zł / m3

Do cen i stawek opłat abonamentowych (netto) określonych w kolumnach 3 (Tabela 3 i 4 dolicza się podatek
od towarów i usług (VAT), o którym mowa w § 2 pkt 9 rozporządzenia taryfowego.

Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Na podstawie § 5 pkt 6 rozporządzenia taryfowego wprowadzono nowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych.

I. Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

1.Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno pomiarowym wskazanym w umowie o odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w czasie kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1757).

Zgodnie z §11.1 ww. rozporządzenia przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne prowadząc kontrolę ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, ustala miejsce, sposób i częstotliwość poboru kontrolnych próbek. Pobór kontrolnych próbek odbywa się po zawiadomieniu dostawcy ścieków przemysłowych o zamiarze przeprowadzenia kontroli i w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy ścieków przemysłowych.
W przypadku nie dopuszczenia do poboru prób PWiK Sp. z o.o. powiadomi organy ścigania o popełnieniu wykroczenia.

Jeżeli podczas kontroli zachodzi potrzeba zmiany w stosunku do zapisów umowy o odprowadzanie ścieków określających lokalizację studzienki kontrolno-pomiarowej ze względu na jej niedostępność lub brak możliwości pobrania próbek ścieków jednoznacznie pochodzących od dostawcy ścieków, zmiany te opisuje się w protokole. Dostawca ścieków zobowiązany jest do podpisania protokołu.

          Podstawą stwierdzenia przekroczenia będą wyniki z miarodajnej próby uzyskanej ze zmieszania od kilku do kilkudziesięciu próbek ścieków, pobieranych proporcjonalnie do przepływu i oddającej średni dobowy skład ścieków. Próby są pobierane ręcznie lub za pomocą automatu do poboru prób, w systemie ciągłym lub chwilowym.

O wynikach kontroli PWiK Sp. z o.o. poinformuje dostawcę ścieków w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia kontroli.

2. Dostawca ścieków uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych powiększone o należny podatek VAT. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń.

3. Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:

- dzień (dokładna data i godzina) ponownej kontroli dokonanej przez PWiK Sp. z o.o. stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. Dostawca ścieków może złożyć pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem ustania przyczyny przekroczeń o przeprowadzenie ponownej kontroli. W razie braku złożenia ww. wniosku Spółka przeprowadza ponowną kontrolę przed upływem 32 dni od poprzedniej kontroli. W przypadku, gdy ponowna kontrola lub rekontrola wykonana na zlecenie dostawcy ścieków przeprowadzona przez PWiK Sp. z o.o. nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczana będzie opłata od przekroczeń, jakie wykazała ostatnia kontrola.

4. Wszelkie kontrole przeprowadzane na wniosek dostawcy wykonywane są na jego koszt.

5. Opłata za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych ma charakter ciągły i naliczana jest w okresach miesięcznych do momentu ustania przekroczeń.

II. Metodyka naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

1. Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu pH wprowadzanych ścieków ustala się:

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej
o mniej niż 0,5 jednostki pH, według wzoru:

O = V x CpH1

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej
o 0,5 do 1,5 jednostki pH, według wzoru:

O = V x CpH2

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej
o więcej niż 1,5 do 2,5 jednostki pH, według wzoru:

O = V x CpH3

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej
o więcej niż 2,5 jednostki pH, według wzoru:

O = V x CpH4

Do stawek opłat netto wyliczonych wg wzoru dolicza się podatek od towarów i usług (VAT),
o którym mowa w § 2 pkt 9 rozporządzenia taryfowego.

Objaśnienia symboli:

O – opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu (w zł)

V – ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym - od dnia kontroli do dnia ustania przekroczenia (w m3)

x – znak mnożenia

CpH1 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH (w zł/m3)

CpH2 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH (w zł/m3),

CpH3 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH(w zł/m3),

CpH4 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH (w zł/m3),

2.Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych (określonych w tabeli 5) ustala się według wzoru:

Bez tytułu

Objaśnienia symboli:

O – opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń (w zł)

Ca – wielkość stężenia określona na podstawie analizy (w g/m3)

Cd – wielkość stężenia dopuszczalnego (w g/m3)

V – ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym - od dnia kontroli do dnia ustania przekroczenia (w m3)

Cj - jednostkowa stawka opłaty za 1kg substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik (w zł/kg)

wg Tabeli 6

Do stawek opłat netto wyliczonych wg wzoru dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), o którym mowa w § 2 pkt 9 rozporządzenia taryfowego.

Tabela 5. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o.

Lp. Rodzaj substancji Dopuszczalna wartość wskaźników zanieczyszczeń Jednostka miary
0 1 2 3
1. Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) 0 mg/ l
2. Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 0 mg/ l
3. Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 0 mg/ l
4. Heksachlorocykloheksan(HCH) *** mg HCH/ l
5. Aldryna (C12H8Cl6) 0 mg/ l
6. Dieldryna (C12H8Cl6O) 0 mg/ l
7. Eldryna (C12H8Cl6O) 0 mg/ l
8. lzodryna (C12H8Cl6O) 0 mg/ l
9. Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) CCl4 *** mg CCl4/ l
10. Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1 - hydroksybenzen]
i jego sole
*** mg PCP/ l
11. Heksachlorobenzen (HCB) *** mg HCB/ l
12. Heksachlorobutadien (HCBD) *** mg HCBD/ l
13. Trichlometan (chloroform) CHCL3 *** mg CHCl3 /l
14. 1, 2- dichloroetan (EDC) *** mg EDC/ l
15. Trichloroetylen (TRI) *** mg TRI/ l
16. Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) *** mg PER/ l
17. Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów
(1, 2, 3 - TCB + 1, 2, 4 - TCB + 1, 2, 5- TCB)
*** mg TCB/ l
18. Kadm *** mg Cd/ l
19. Rtęć *** mg Hg/ l
20. Absorbowalne związki chloroorganiczne- AOX 1 mg Cl/l
21. Antymon 0,5 mg An/l
22. Arsen 0,5 mg As/l
23. Chlor wolny 1 mg Cl2/l
24. Chlor całkowity 4 mg Cl2/l
25. Cyjanki wolne 0,5 mg CN/l
26. Chrom +6 0,2 mg Cr/l
27. Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory lotne) 1,5 mg Cl/l
28. Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen) 1 mg/l
29. Miedź 1 mg Cu/l
30. Nikiel 1 mg Ni/l
31. Ołów 1 mg Pb/l
32. Siarczki 1 mg S/l
33. Srebro 0,5 mg Ag/l
34. Chrom ogólny 1 mg Cr/l
35. Bar 5 mg Ba/l
36 Beryl 1 mg Be/l
37. Bor 10 mg B/l
38. Cyjanki związane 5 mg CN/l
39. Cynk 5 Zn/l
40. Cyna 2 mg Sn/l
41. Kobalt 1 mg Co/l
42. Molibden 1 mg Mo/l
43. Selen 1 mg Se/l
44. Tal 1 mg Tl/l
45. Tytan 2 mg Ti/l
46. Wanad 2 mg V/l
47. Fenole lotne (indeks fenolowy) 15 mg/l
48. Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 15 mg/l
49. Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 20 mg/l
50. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 mg/l
51 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 15 mg/l
52. Rodanki 30 mg CNS/l
53. Fluorki 20 mg F/l
54. Azot ogólny 220 mgN/l
55. Azot amonowy 200 mgNNH4/l
56. Azot azotynowy 10 mg NNO2/l
57. Fosfor ogólny 10 mg P/l
58. Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT 5) 500 mg O2/l
59. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianowa ChZTCr 1000 mg O2/l
60. Glin 3 mg Al/l
61. Siarczany 500 mg SO4/l
62. Zawiesiny ogólne 500 mg/l
63. Chlorki 1000 mg Cl/l
64. Siarczyny 10 mg SO3/l
65. pH 6,5 - 9,5

Wartości dopuszczalne zostały określone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z uwzględnieniem jakości ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni ścieków, uzyskiwanego stopnia redukcji zanieczyszczeń oraz sposobu zagospodarowanych komunalnych osadów ściekowych.

*** Szczegółowe wartości zostały określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia (w zależności od rodzaju przemysłu)

Opłata dodatkowa liczona jest jako suma za każdy wskaźnik uwzględniony w Tabeli 5, w którym stwierdzono przekroczenie.

Odbiorca usług (dostawca ścieków) dokonuje zapłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych na podstawie faktury wystawionej przez
PWiK Sp. z o.o.

Tabela 6. Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi, za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik

Lp.

Nazwa substancji, w tym substancji

wyrażonych jako wskaźnik

Jednostkowa stawka opłaty dodatkowej Cj

Jednostka miary

0 1 2 3
1. Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) 1 255,95 zł / kg
2. Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 1 255,95 zł / kg
3. Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 1 255,95 zł / kg
4. Heksachlorocykloheksan(HCH) 1 255,95 zł / kg
5. Aldryna (C12H8Cl6) 1 255,95 zł / kg
6. Dieldryna (C12H8Cl6O) 1 255,95 zł / kg
7. Eldryna (C12H8Cl6O) 1 255,95 zł / kg
8. lzodryna (C12H8Cl6O) 1 255,95 zł / kg
9. Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) CCl4 1 151,66 zł / kg
10. Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1 - hydroksybenzen] i jego sole 1 151,66 zł / kg
11. Heksachlorobenzen (HCB) 1 151,66 zł / kg
12. Heksachlorobutadien (HCBD) 1 151,66 zł / kg
13. Trichlometan (chloroform) CHCL3 1 151,66 zł / kg
14. 1, 2- dichloroetan (EDC) 1 151,66 zł / kg
15. Trichloroetylen (TRI) 1 151,66 zł / kg
16. Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) 1 151,66 zł / kg
17. Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów(1, 2, 3 - TCB + 1, 2, 4 - TCB + 1, 2, 5- TCB) 1 151,66 zł / kg
18. Kadm 1 151,66 zł / kg
19. Rtęć 1 151,66 zł / kg
20. Absorbowalne związki chloroorganiczne- AOX 863,43 zł / kg
21. Antymon 863,43 zł / kg
22. Arsen 863,43 zł / kg
23. Chlor wolny 863,43 zł / kg
24. Chlor całkowity 863,43 zł / kg
25. Cyjanki wolne 863,43 zł / kg
26. Chrom +6 863,43 zł / kg
27. Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory lotne) 863,43 zł / kg
28. Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen) 863,43 zł / kg
29. Miedź 863,43 zł / kg
30. Nikiel 863,43 zł / kg
31. Ołów 863,43 zł / kg
32. Siarczki 863,43 zł / kg
33. Srebro 863,43 zł / kg
34. Chrom ogólny 691,02 zł / kg
35. Bar 691,02 zł / kg
36 Beryl 691,02 zł / kg
37. Bor 691,02 zł / kg
38. Cyjanki związane 691,02 zł / kg
39. Cynk 691,02 zł / kg
40. Cyna 691,02 zł / kg
41. Kobalt 691,02 zł / kg
42. Molibden 691,02 zł / kg
43. Selen 691,02 zł / kg
44. Tal 691,02 zł / kg
45. Tytan 691,02 zł / kg
46. Wanad 691,02 zł / kg
47. Fenole lotne (indeks fenolowy) 460,65 zł / kg
48. Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 460,65 zł / kg
49. Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 460,65 zł / kg
50. Suma surfaktantów anionowych i niejonowych 460,65 zł / kg
51 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 460,65 zł / kg
52. Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 460,65 zł / kg
53. Rodanki 460,65 zł / kg
54. Fluorki 263,25 zł / kg
55. Azot ogólny 26,31 zł / kg
56. Azot amonowy 26,31 zł / kg
57. Azot azotynowy 26,31 zł / kg
58. Fosfor ogólny 26,31 zł / kg
59. Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT 5) 26,31 zł / kg
60. Glin 15,81 zł / kg
61. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianowa ChZTCr 15,81 zł / kg
62. Siarczyny 15,81 zł / kg
63. Zawiesiny ogólne 4,87 zł / kg
64. Chlorki 4,87 zł / kg
65. Siarczany 4,87 zł / kg
66. Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) 4,87 zł / kg

Tabela 7. Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków

Lp. Przedmiot opłaty dodatkowej Jednostkowa stawka opłaty dodatkowej Jednostka miary
0 1 2 3
1. za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH 1,32 zł / m3
2. za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH 3,30 zł / m3
3. za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH
do 2,5 pH
6,58 zł / m3
4. za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH 12,76 zł / m3

Opłaty za przekroczenia dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ustalone zostały w celu obligowania przedsiębiorców do ograniczania zanieczyszczeń środowiska i przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych w ww. zakresie oraz ponoszenia konsekwencji kosztowych w przypadku odstąpienia od ich stosowania.

AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015