Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


UCHWAŁA Nr L/820/10

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

(Łódź, dnia 12 czerwca 2010 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zmianami: z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków".

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/806/06 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 143 z dnia 5 maja 2006 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

ZAŁĄCZNIK  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin niniejszy został opracowany na postawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.).

§ 2. Regulamin określa:

  1)  minimalny poziom usług świadczonych przez Spółkę;

  2)  szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

  3)  sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfie;

  4)  warunki przyłączenia do sieci;

  5)  techniczne warunki, określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

  6)  sposób dokonywania odbioru przez Spółkę wykonanego przyłącza;

  7)  sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

  8)  standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz przekazywania informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;

  9)  warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

§ 3. 1. Terminy i określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:

-    ustawa - ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm),

-    Gmina - Miasto Piotrków Trybunalski, jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania gminy i powiatu grodzkiego, właściciel systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także porozumienia międzygminne zawarte przez Miasto Piotrków Trybunalski,

-    spółka - przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy,

-    odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zwany także Odbiorcą wody, i zbiorowego odprowadzania ścieków, zwany także Dostawcą ścieków, na podstawie pisemnej umowy zawartej ze Spółką,

-    umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy,

-    wewnętrzna instalacja wodociągowa - układ przewodów wody zimnej w nieruchomości wraz z armaturą i wyposażeniem, mającym początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od wodomierza głównego, umieszczonego na przyłączu wodociągowym, a zakończenie w punktach czerpalnych wody,

-    wodomierz odlicznik - dodatkowy wodomierz zainstalowany na instalacji wewnętrznej Odbiorcy wody, służący do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej,

-    wodomierz lokalowy - wodomierz zainstalowany na instalacji wewnętrznej w budynku wielolokalowym, przy punktach czerpalnych wody,

-    zestaw wodomierzowy - wodomierz główny wraz z armaturą umożliwiającą wbudowanie wodomierza głównego w przewód wodociągowy,

-    zawór główny - zawór w zestawie wodomierzowym umieszczony bezpośrednio za wodomierzem głównym lub zawór umieszczony na końcu przyłącza rozdzielający przyłącze od wewnętrznej instalacji wodociągowej,

-    wewnętrzna instalacja kanalizacyjna - układ przewodów kanalizacyjnych w nieruchomości wraz z armaturą i wyposażeniem, mającym początek w miejscu połączenia przewodów z przyborami w budynku (lokalach), a zakończenie na wylocie poziomego przewodu kanalizacyjnego z budynku,

-    studzienka kontrolno-pomiarowa - studzienka stanowiąca miejsce reprezentatywne do poboru próbek ścieków i/lub pomiaru kontrolnego ilości ścieków,

-    warunki techniczne - wyrażone na piśmie warunki budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz podłączenia nieruchomości do tych sieci,

-    przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę - system zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożarów oraz osłony obiektów zagrożonych przerzutem ognia, która może być czerpana przez pompy lub sprzęt ochrony przeciwpożarowej,

-    zastępczy punkt poboru wody - punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wskazany przez Spółkę, np. zdrój uliczny, studnia publiczna, beczkowóz,

-    zawór antyskażeniowy - urządzenie zabezpieczające przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach i sieciach wodociągowych w wyniku przepływu zwrotnego, stosowane zgodnie z PN-EN 1717 "Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny",

-    okres obrachunkowy - przyjęty w umowie okres dokonywania rozliczeń za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki na podstawie taryfy.

2. Niewyjaśnione, a użyte w regulaminie określenia techniczne znajdują interpretację w art. 2 ustawy.

§ 4. 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Gminy Piotrków Trybunalski i terenach określonych w porozumieniach międzygminnych zawartych przez Miasto Piotrków Trybunalski.

2. Spółka wykonuje usługi, o których mowa w regulaminie, na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, udzielone decyzją Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o majątek własny i dzierżawiony od Gminy, przekazany do eksploatacji i w użytkowanie Spółce na podstawie umowy.

3. Spółka świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między Spółką a Odbiorcą usług.

4. Z Odbiorcami usług korzystających zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Spółka może zawrzeć jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

5. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny wskazywać miejsce i sposób zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

Rozdział 2 

Dostawa wody

Minimalny poziom usług wodociągowych 

§ 5. 1. Spółka zapewnia:

  1)  zdolności dostawcze posiadanych urządzeń wodociągowych, zapewniające dostawę wody w ilości określonej w umowie;

  2)  ciągłość i niezawodność dostaw wody;

  3)  minimalne ciśnienie w sieci wodociągowej rozdzielczej 0,20 MPa;

  4)  minimalne ciśnienie w miejscu połączenia przyłącza z siecią wodociągową min. 0,15 MPa;

  5)  jakość dostarczanej wody, spełniającej wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Pomiar wymaganego ciśnienia i ocena jakości dostarczanej wody odbywa się w miejscu zaworu głównego, jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę nie stanowi inaczej.

Warunki utrzymania poziomu usług wodociągowych 

§ 6. Spółka ma obowiązek:

  1)  zapewniania prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych oraz wodomierza głównego;

  2)  zamontowania wodomierza głównego na przyłączu oraz przestrzegania okresu legalizacji;

  3)  dokonywania demontażu wodomierza głównego, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o zaopatrzenie w wodę;

  4)  dokonywania włączenia zrealizowanego przyłącza do sieci wodociągowej - na wniosek Odbiorcy wody;

  5)  prowadzenia systematycznej kontroli jakości dostarczanej wody;

  6)  nadzorowania usuwania awarii na przyłączu będącym w posiadaniu Odbiorcy wody, na jego koszt.

§ 7. Spółka ma prawo:

  1)  kontroli wodomierza głównego, lokalowego i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

  2)  przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń wodociągowych, eksploatowanych przez Spółkę;

  3)  dokonywania odczytu wodomierza odlicznika oraz wodomierza lokalowego w terminie odczytu wodomierza głównego;

  4)  przeprowadzania kontroli prac związanych z realizacją przyłącza wodociągowego pod względem zgodności ich realizacji z projektem budowlanym oraz jakości wykonywanych robót;

  5)  wymagania od inwestora przedstawienia, przed uruchomieniem przyłącza, dokumentów stwierdzających wykonanie obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

§ 8. Odbiorca wody ma prawo:

  1)  do nieprzerwanych dostaw wody odpowiadającej wymaganiom w zakresie jakości oraz ilości i ciśnienia, określonych w dokumentacji technicznej przyłącza i w zawartej umowie;

  2)  do zgłaszania Spółce reklamacji dotyczących nieprawidłowego wykonywania usług przez Spółkę oraz naliczonych należności za dostawę wody;

  3)  żądania od Spółki, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego, a w razie jego niesprawności do wymiany w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia niesprawności;

  4)  do bezpłatnego korzystania z udostępnionego przez Spółkę zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

  5)  do zgłaszania Spółce w dwóch kolejnych terminach, kończących okresy obrachunkowe, odczytów wskazań wodomierzy w przypadku braku możliwości ich odczytu przez osobę reprezentującą Spółkę z winy Odbiorcy usług. Każdy następny odczyt wodomierzy wykonany jest wyłącznie przez osobę reprezentującą Spółkę.

§ 9. Odbiorca wody ma obowiązek:

  1)  utrzymywania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przyłącza, gdy jest ono w posiadaniu Odbiorcy wody;

  2)  zapewniania prawidłowego funkcjonowania wodomierza odlicznika oraz wodomierza lokalowego i przestrzegania okresu ich legalizacji;

  3)  użytkowania instalacji wodociągowej w sposób wykluczający występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej;

  4)  zabezpieczenia i utrzymania w należytym stanie technicznym studzienki wodomierzowej lub pomieszczenia, w którym umieszczony jest wodomierz główny;

  5)  pokrycia kosztów wymiany wodomierza głównego (zakup, demontaż, montaż, plombowanie), powstałych w wyniku niezabezpieczenia go przed działaniem niskich lub wysokich temperatur, uszkodzeniami mechanicznymi i kradzieżą;

  6)  umożliwienia Spółce dostępu do wodomierzy w celu dokonywania odczytów wskazań, kontroli funkcjonowania oraz wykonywania niezbędnych napraw lub wymiany;

  7)  zapewnienia Spółce dostępu do eksploatowanych przez nią urządzeń wodociągowych zlokalizowanych w nieruchomości Odbiorcy wody, w celu dokonania konserwacji, napraw i usunięcia awarii;

  8)  niezwłocznego powiadamiania Spółki o zmianach w zakresie zapotrzebowania na wodę i celu poboru wody, w stosunku do określonych w dokumentacji i umowie;

  9)  udostępniania miejsca na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości w celu umieszczenia przez Spółkę tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej;

10)  terminowego uiszczania należności za pobraną wodę;

11)  montażu i właściwego utrzymania zaworu antyskażeniowego;

12)  niezwłocznego informowania Spółki o awariach i wszelkich nieprawidłowościach występujących na przyłączu.

§ 10. 1. Odbiorca wody zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu wodociągowym, będącym w jego utrzymaniu i konserwacji.

2. Do czasu usunięcia awarii, o której mowa w ust. 1, Spółka wstrzyma dostawy wody.

3. Po usunięciu awarii, o której mowa w ust. 1, Spółka niezwłocznie wznowi dostawy wody.

§ 11. Odbiorca wody nie może:

  1)  używać wody dostarczanej z sieci wodociągowej na cele inne, niż określone w umowie;

  2)  zmieniać miejsca zamontowania wodomierza oraz zakłócać jego funkcjonowania;

  3)  dokonywać zabudowy uniemożliwiającej lub ograniczającej dostęp do zestawu wodomierzowego;

  4)  zrywać plomb legalizacyjnych i instalacyjnych przy wodomierzu;

  5)  wykorzystywać przyłącza i instalacji wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych;

  6)  wykonywać połączeń między instalacją wodociągową Odbiorcy wody, zasilaną z sieci wodociągowej, a przewodami doprowadzającymi wodę z innych źródeł;

  7)  udostępniać przyłącza bez zgody Spółki, do zaopatrywania w wodę innej nieruchomości;

  8)  dokonywać zabudowy, ani nasadzeń drzew i krzewów nad przyłączem wodociągowym oraz w pasie ochronnym wynoszącym 3 m.

§ 12. Naruszenie zasad wymienionych w § 9, 10 i 11 regulaminu upoważnia Spółkę do dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego oraz powoduje możliwość wypowiedzenia umowy i odcięcia dostawy wody.

Możliwości dostępu do usług wodociągowych 

§ 13. Potencjalni Odbiorcy wody mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług wodociągowych:

  1)  w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, który udostępnia wgląd w:

a)  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b)  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c)  regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

  2)  w Spółce, która:

a)  udostępnia wgląd w regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

b)  udziela informacji dotyczących technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej.

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej 

§ 14. 1. Spółka jest obowiązana przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci wodociągowej.

2. W przypadku, gdy nieruchomość Odbiorcy wody usytuowana jest w miejscu, dla którego w momencie realizacji przyłącza plany rozwoju i modernizacji nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowe, Odbiorca wody może je wybudować na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Gminą.

§ 15. 1. Spółka, na wniosek właściciela nieruchomości, określa warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, będącej w eksploatacji Spółki. Wzór wniosku określa Spółka.

2. Spółka wydaje wnioskodawcy opracowane warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej ważne są dwa lata od dnia ich określenia.

§ 16. 1. Przyłącze wodociągowe wykonywane jest na podstawie projektu budowlanego, opracowanego w oparciu o warunki techniczne określone przez Spółkę oraz obowiązujące normy i przepisy.

2. Budowę przyłącza wodociągowego, w tym budowę studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej.

3. Odbioru wybudowanego przyłącza dokonuje się przed jego zasypaniem.

4. Odbioru dokonuje Spółka w obecności wykonawcy i użytkownika, po sprawdzeniu zgodności stanu faktycznego z projektem budowlanym przyłącza.

5. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

  1)  datę odbioru;

  2)  przedmiot odbioru;

  3)  skład komisji, w tym wykonawcę i użytkownika;

  4)  adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;

  5)  podpisy członków komisji.

6. Protokół końcowy, zawierający inwentaryzację przyłącza, dane dotyczące średnicy, materiału oraz długości i potwierdzający prawidłowe jego wykonanie, podpisany przez członków komisji, upoważnia Odbiorcę wody do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

7. Wybudowane przyłącze wodociągowe stanowi własność Odbiorcy wody.

8. Zmiana warunków korzystania z przyłącza wymaga uzgodnienia ze Spółką.

§ 17. 1. Zamontowanie wodomierza głównego i włączenie dopływu wody dokonywane jest po odbiorze technicznym i sporządzeniu protokółu technicznego przyłącza oraz zawarciu umowy.

2. Dostarczanie wody do Odbiorcy wody powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza lokalowego ponosi Odbiorca wody.

Warunki i tryb zawierania i rozwiązywania umów z Odbiorcami wody 

§ 18. 1. Spółka zobowiązana jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę z Odbiorcą wody, którego nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami technicznymi oraz na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy. Wzór wniosku określa Spółka.

2. Spółka, w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada do podpisu Odbiorcy wody umowę.

3. Spółka ma prawo odmówić zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie jest spełniony chociażby jeden z warunków, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy.

4. Spółka ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, w terminie określonym w umowie, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę dla poszczególnych Odbiorców wody w tym budynku.

§ 19. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa określa możliwość jej rozwiązania na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz w wyniku zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych w art. 8 ustawy.

3. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę wody za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

§ 20. 1. Po upływie okresu obowiązywania umowy Spółka wstrzyma dostawę wody i zastosuje środki techniczne uniemożliwiające pobór wody.

2. W przypadku zmiany właściciela lub zarządcy nieruchomości na Odbiorcy wody ciąży obowiązek wypowiedzenia umowy.

Zasady rozliczania należności za dostarczoną wodę 

§ 21. 1. Okresy obrachunkowe, określone w umowie, nie mogą być dłuższe niż 90 dni.

2. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie zużycia z ostatniego okresu obrachunkowego.

3. Odbiorca wody za dostarczoną wodę dokonuje zapłaty w terminie określonym na fakturze VAT.

4. Taryfy ogłaszane są w lokalnej prasie, na stronie internetowej Spółki lub w inny przyjęty zwyczajowo sposób, w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 ustawy.

5. Nieuregulowanie należności w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

Postępowanie w przypadku niedotrzymania warunków umowy, ciągłości dostawy wody i odpowiednich parametrów dostarczanej wody 

§ 22. 1. Spółka może odciąć dostawę wody w przypadkach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy.

2. Wznowienie dostawy wody następuje po:

  1)  udokumentowaniu przez Odbiorcę uiszczenia należnych opłat wraz z odsetkami ustawowymi;

  2)  pokryciu kosztów poniesionych przez Spółkę związanych z zaniechaniem dostawy wody i ponownym uruchomieniem przyłącza;

  3)  zawarciu nowej umowy w przypadku upływu terminu wypowiedzenia umowy dotychczasowej.

3. Realizacja wznowienia dostawy wody dokonywana jest w okresie 2 dni roboczych od spełnienia czynności, o których mowa w ust. 2.

§ 23. Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody może nastąpić również w przypadku:

  1)  działania siły wyższej albo wyłącznie z winy Odbiorcy wody, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności;

  2)  wykonywania prac związanych z usunięciem awarii i jej skutków niezawinionych przez Spółkę, spowodowanych przyczynami określonymi w punkcie 1, 3 do 7 lub na skutek działań terrorystycznych;

  3)  braku wody na ujęciu spowodowanym zdarzeniami losowymi związanymi np. z górnictwem, ruchami tektonicznymi, itp.;

  4)  zanieczyszczenia ujęcia wody w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia w wyniku działania przestępczego, akcji terrorystycznej, katastrofy górniczej lub geologicznej;

  5)  potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;

  6)  planowanych przerw związanych z wykonywaniem prac konserwacyjno-remontowych urządzeń wodociągowych, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy usług;

  7)  innych przyczyn niezależnych od Spółki.

§ 24. Spółka ma prawo wprowadzić ograniczenia ilości dostarczanej wody w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub zanieczyszczenia wody, po zawiadomieniu Odbiorców wody o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak Spółki z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych jej sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców wody.

§ 25. 1. Spółka nie odpowiada za skutki wstrzymania dostawy wody lub obniżonego ciśnienia wody spowodowane przyczynami wymienionymi w § 10, 23, 24 regulaminu i art. 8 ust. 1 ustawy.

2. W pozostałych przypadkach Odbiorca wody ma prawo żądania bonifikaty należności za okres otrzymywania wody o obniżonej jakości.

Załatwianie reklamacji oraz wymiana informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody 

§ 26. 1. Spółka zobowiązana jest do udzielania Odbiorcom wody informacji dotyczących występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę oraz o awariach urządzeń wodociągowych.

2. Informacje o awariach oraz o czasie ich usuwania udzielane są w cyklu całodobowym przez dyspozytora Spółki.

3. Telefoniczne zapytania, skargi i zażalenia przyjmowane są w cyklu całodobowym przez dyspozytora Spółki.

4. Pisemne zapytania, skargi i zażalenia przyjmowane są za pośrednictwem poczty, faksu lub poprzez osobiste dostarczenie do siedziby Spółki.

5. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę inaczej, obowiązują następujące terminy udzielania informacji i odpowiedzi:

  1)  12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w dostawie wody;

  2)  7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt 1;

  3)  14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 27. 1. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców wody w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, a w szczególności z powodu:

  1)  gdy nastąpi awaria sieci i nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę;

  2)  gdy dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

2. W przypadku awaryjnego wyłączenia dostaw wody trwającego powyżej 6 godzin, Spółka zobowiązana jest zapewnić zastępczy punkt poboru wody oraz poinformować Odbiorców wody o jego lokalizacji.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę, o którym mowa w ust. 2, Spółka niezwłocznie informuje Odbiorców wody, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 28. 1. Przerwy w dostawie wody mogą mieć również miejsce w przypadku planowanych prac konserwacyjno-remontowych.

2. O planowanych przerwach w dostawie wody Spółka zawiadamia Odbiorcę wody najpóźniej na 2 dni przed terminem.

3. Gdyby przerwa spowodowana była pracami konserwacyjno-remontowymi i miała przekroczyć 12 godzin, Spółka powiadamia Odbiorcę wody minimum na 7 dni przed przerwą w dostawie wody. Obowiązkiem Spółki jest zapewnienie zastępczego punktu poboru wody i możliwości korzystania przez Odbiorcę wody z tego punktu.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 

§ 29. 1. Woda na cele przeciwpożarowe udostępniana jest z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Spółkę, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe dokonywana jest na zasadach określonych w umowach pomiędzy Spółką, a Gminą i właściwą jednostką straży pożarnej.

3. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe określa się na podstawie informacji przekazywanych w formie pisemnej, a składanych przez jednostkę straży pożarnej, w okresach ustalonych w umowie.

Rozdział 3 

Odbiór ścieków

Minimalny poziom usług kanalizacyjnych 

§ 30. Spółka, zgodnie z przepisami ustawy, zapewnia:

  1)  przepustowość urządzeń kanalizacyjnych, umożliwiającą odprowadzenie określonej w umowie ilości ścieków;

  2)  ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków.

Warunki utrzymania poziomu usług kanalizacyjnych 

§ 31. Spółka ma obowiązek:

  1)  przyjmowania do sieci kanalizacyjnych ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych na podstawie zawartych umów z Dostawcami ścieków;

  2)  utrzymania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

  3)  natychmiastowego przerwania odbioru ścieków od Dostawców ścieków, w przypadku wystąpienia awarii na urządzeniach eksploatowanych przez Spółkę oraz podjęcia działań w celu usunięcia awarii i zabezpieczenia przed jej skutkami;

  4)  prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 32. Spółka ma prawo:

  1)  dostępu do urządzeń kanalizacyjnych w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją tych urządzeń, zlokalizowanych na terenie nieruchomości Dostawcy ścieków;

  2)  prowadzenia kontroli prac związanych z realizacją przyłącza kanalizacyjnego pod względem zgodności jego lokalizacji z dokumentacją techniczną oraz jakości wykonywanych robót;

  3)  wymagania od inwestora przedstawienia, przed uruchomieniem przyłącza, dokumentów stwierdzających wykonanie obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

  4)  w przypadku odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej, prowadzenia kontroli ilości pobranej wody z ujęć własnych Dostawcy ścieków oraz innych źródeł i plombowania wodomierzy tych ujęć wody;

  5)  prowadzenia kontroli urządzeń pomiarowych;

  6)  plombowania urządzeń pomiarowych zainstalowanych przez Dostawcę ścieków;

  7)  określenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach wprowadzanych przez Dostawcę ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  8)  obciążania Dostawcy ścieków kosztami wykonanych kontroli i analiz, jeżeli zostanie stwierdzone, że ścieki nie odpowiadają warunkom określonym w umowie;

  9)  nakazania zastosowania niezbędnych urządzeń podczyszczających;

10)  obciążania Dostawcy ścieków kosztami wykonanych napraw urządzeń kanalizacyjnych oraz zastępczego systemu odbioru ścieków, jeżeli konieczność ich wykonania jest wynikiem działań Dostawcy ścieków.

§ 33. Dostawca ścieków ma prawo:

  1)  odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Spółkę, zgodnie z zawartą umową;

  2)  zgłaszania reklamacji w Spółce.

§ 34. 1. Piwnice i inne pomieszczenia w budynku, położone poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, powinny posiadać w miejscach łatwo dostępnych urządzenia przeciwzalewowe o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach użyteczności publicznej - zamknięcie samoczynne, zamontowane na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

2. W przypadku braku urządzeń, o których mowa w ust. 1 lub ich wadliwego działania, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody.

§ 35. 1. Dostawca ścieków zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu kanalizacyjnym, będącym w jego posiadaniu.

2. Do czasu usunięcia awarii, o której mowa w ust. 1, Spółka wstrzyma odbiór ścieków, a po jej usunięciu niezwłocznie wznowi odbiór ścieków.

§ 36. Dostawca ścieków ma obowiązek:

  1)  konserwowania i utrzymywania w należytym stanie technicznym wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, łącznie ze studzienką rewizyjną (kontrolno-pomiarową) na przyłączu i urządzeniem pomiarowym oraz innych urządzeń określonych w umowie;

  2)  użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób wykluczający możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej lub procesu oczyszczania ścieków;

  3)  powiadamiania Spółki o korzystaniu z własnych ujęć wody, w celu umożliwienia naliczania należności za odbiór ścieków powstałych z tego tytułu;

  4)  nie udostępniania przyłącza bez zgody Spółki, dla odprowadzania ścieków z innej nieruchomości;

  5)  utrzymywania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przyłącza, gdy jest ono własnością Dostawcy ścieków.

§ 37. Dostawca ścieków przemysłowych ma obowiązek:

  1)  wybudowania na własny koszt studni kontrolno-pomiarowej w miejscu wskazanym przez Spółkę;

  2)  posiadania pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;

  3)  udostępniania Spółce informacji o posiadaniu pozwolenia wodnoprawnego oraz innych informacji w tym zakresie;

  4)  w terminie określonym w umowie przesyłania do Spółki wyników wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia.

§ 38. Dostawca ścieków nie może dokonywać zabudowy, ani nasadzeń drzew i krzewów nad przyłączami kanalizacyjnymi oraz w pasie ochronnym wynoszącym 5 m.

§ 39. Naruszenie zasad wymienionych w § 35, § 6, § 37 regulaminu oraz art. 9 ust. 1 i 2 i art. 10 ustawy, upoważnia Spółkę do dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego oraz powoduje możliwość wypowiedzenia umowy i zaniechania odbioru ścieków.

Możliwości dostępu do usług kanalizacyjnych 

§ 40. Potencjalni Dostawcy ścieków mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług kanalizacyjnych:

  1)  w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, który udostępnia wgląd w:

a)  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b)  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c)  regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

  2)  w Spółce, która:

a)  udostępnia wgląd w regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

b)  udziela informacji dotyczących technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 

§ 41. 1. Spółka jest obowiązana przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2. W przypadku, gdy nieruchomość odbiorcy usług usytuowana jest w miejscu, dla którego w momencie realizacji przyłącza plany rozwoju i modernizacji nie przewidują wyposażenia w urządzenia kanalizacyjne, odbiorca może je wybudować na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Gminą.

§ 42. 1. Spółka, na wniosek właściciela nieruchomości, wydaje warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji Spółki. Wzór wniosku określa Spółka.

2. Spółka wydaje wnioskodawcy opracowane warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej ważne są dwa lata od dnia ich określenia.

4. W uzasadnionych przypadkach Spółka może żądać od wnioskodawcy przedstawienia dodatkowych informacji niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia wniosku.

§ 43. 1. Przyłącze kanalizacyjne wykonywane jest na podstawie projektu budowlanego, opracowanego w oparciu o warunki techniczne określone przez Spółkę oraz obowiązujące normy i przepisy.

2. Budowę przyłącza kanalizacyjnego oraz pomieszczenia przewidzianego na lokalizację urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba, ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

3. Koszty zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego ponosi osoba, o której mowa w ust. 2.

4. Odbioru wybudowanego przyłącza dokonuje się przed jego zasypaniem.

5. Odbioru przyłącza, po sprawdzeniu stanu faktycznego z projektem budowlanym, dokonuje Spółka, w obecności wykonawcy i osoba, o której mowa w ust. 2.

6. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

  1)  datę odbioru;

  2)  przedmiot odbioru;

  3)  skład komisji - nazwa wykonawcy i osoby, o której mowa w ust. 2;

  4)  adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;

  5)  podpisy komisji.

7. Protokół końcowy potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zawierający inwentaryzację przyłącza, dane dotyczące średnicy, materiału oraz długości, upoważnia Dostawcę ścieków do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy o dostarczanie ścieków.

8. Wybudowane przyłącze kanalizacyjne stanowi własność Dostawcy ścieków, który może zlecić Spółce jego eksploatację i konserwację, na warunkach określonych w umowie.

9. Zmiana warunków korzystania z przyłącza wymaga uzgodnienia ze Spółką.

10. Włączenie przyłącza do sieci kanalizacyjnej dokonywane jest po zawarciu umowy o odprowadzanie ścieków, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

§ 44. Miejscem odbioru ścieków jest połączenie przyłącza z siecią lub inne określone w umowie.

Warunki i tryb zawierania i rozwiązywania umów z Dostawcami ścieków 

§ 45. Umowa na odprowadzanie ścieków zawarta jest po złożeniu pisemnego wniosku przez osobę, której nieruchomość została przyłączona do sieci kanalizacyjnej. Wzór wniosku określa Spółka.

§ 46. 1. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, Spółka zawiera umowę także z osobą korzystającą z lokalu, wskazaną we wniosku, jeżeli:

  1)  zawarła ona ze Spółką umowę o zaopatrzenie w wodę;

  2)  spełnione są warunki określone w art 6 ust. 6 ustawy.

2. Spółka ma prawo odmówić zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie jest spełniony chociażby jeden z warunków, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy.

3. Spółka ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie.

§ 47. 1. Integralną częścią umowy z Dostawcą ścieków przemysłowych są załączniki określające warunki wprowadzania i kontroli tych ścieków, opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Przez stan ścieków rozumie się temperaturę i odczyn, a przez skład ścieków - stężenia zawartych w nich zanieczyszczeń.

§ 48. Spółka w celu ustalenia dopuszczalnego stanu i składu odprowadzanych ścieków ma prawo żądać od Dostawców ścieków przemysłowych:

  1)  planu sytuacyjnego zakładowych urządzeń kanalizacyjnych z określeniem między innymi: granic własności, studzienek kontrolno-pomiarowych, urządzeń podczyszczania ścieków wraz z gospodarką odpadami powstałymi na tych urządzeniach oraz opisu technicznego;

  2)  danych dotyczących ilości, stanu i składu ścieków odprowadzanych poszczególnymi przyłączami;

  3)  aktualnej dokumentacji gospodarki wodnościekowej.

§ 49. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz w przypadku zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych art. 8 ust. 1 ustawy.

3. Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Dostawcę ścieków za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

§ 50. Po upływie okresu obowiązywania umowy lub upływie okresu jej wypowiedzenia Spółka zaniecha odbioru ścieków i zastosuje środki techniczne uniemożliwiające ich wprowadzanie.

§ 51. Na Dostawcy ścieków ciąży obowiązek wypowiedzenia umowy w przypadku zmiany właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Zasady rozliczania należności za odbiór ścieków 

§ 52. 1. Ilość ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez Dostawcę ścieków ustalana jest na podstawie zasad określonych w art. 27 ust. 4 lub 5 ustawy.

2. Ilość ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej może być pomniejszana o ilość wody bezpowrotnie zużytej, wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie odczytów z wodomierza odlicznika zainstalowanego na warunkach określonych przez Spółkę i na koszt Dostawcy ścieków. Odliczenia mogą mieć charakter sezonowy lub ciągły.

3. W przypadku niedokonania przez Dostawcę ścieków w przewidzianym prawem terminie legalizacji urządzenia pomiarowego lub wodomierza odlicznika, Spółka naliczy ilość ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej jako równą ilości zużytej łącznie wody.

§ 53. Okresy obrachunkowe określone w umowie nie mogą być dłuższe niż 90 dni.

§ 54. 1. Dostawca ścieków za odprowadzone ścieki dokonuje zapłaty w terminie określonym w fakturze VAT.

2. Nie uregulowanie należności w terminie powoduje naliczenie odsetek ustawowych.

Postępowanie w przypadku niedotrzymania warunków umowy, ciągłości odbioru ścieków i odpowiednich parametrów odbieranych ścieków 

§ 55. Spółka może zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy.

§ 56. Spółka zaniecha odbioru ścieków od Dostawcy ścieków w przypadku:

  1)  wykonywania niezbędnych napraw urządzeń kanalizacyjnych i usuwania awarii zawinionych przez Dostawcę ścieków;

  2)  odmowy zawarcia umowy przez Dostawcę ścieków;

  3)  samowolnego podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, eksploatowanej przez Spółkę;

  4)  uniemożliwienia Spółce dokonania kontroli urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń pomiarowych.

§ 57. 1. Wznowienie odbioru ścieków następuje po:

  1)  udokumentowaniu przez Dostawcę ścieków uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi;

  2)  pokryciu kosztów poniesionych przez Spółkę związanych z zaniechaniem odbioru ścieków i ponownym uruchomieniem przyłącza;

  3)  zawarciu nowej umowy w przypadku upływu terminu wypowiedzenia umowy dotychczasowej.

2. Realizacja wznowienia odbioru ścieków dokonywana jest w okresie 2 dni roboczych od spełnienia czynności, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 4 

Sposób rozliczeń za inne usługi

§ 58. Spółka może świadczyć również inne usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków w tym między innymi:

  1)  wydawanie warunków technicznych;

  2)  wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej przez nawiercanie, na wniosek odbiorcy usług;

  3)  wykonywanie analiz fizykochemicznych wody i ścieków oraz analiz bakteriologicznych wody;

  4)  wykonywanie remontów, legalizacji, ekspertyz, sprawdzeń wodomierzy i ich sprzedaży;

  5)  wykonywanie uzgodnienia dokumentacji technicznych;

  6)  wypożyczanie wodomierzy hydrantowych;

  7)  wykonywanie remontów i napraw urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, nie będących w zarządzie Spółki;

  8)  płukanie sieci wodociągowej;

  9)  nadzór nad nowymi włączeniami do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

10)  czyszczenie kanalizacji;

11)  czyszczenie i monitorowanie kanalizacji istniejących oraz nowo wybudowanych;

12)  czyszczenie na sieci kanalizacyjnej obiektów takich jak: zbiorniki, osadniki, urządzenia podczyszczające oraz lokalne pompownie ścieków;

13)  ocena stanu technicznego kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy pomocy monitoringu;

14)  zamykanie przyłączy wodociągowych na wniosek odbiorcy;

15)  czasowy demontaż wodomierza głównego.

§ 59. Wystawienie faktur VAT za usługi określone w § 58 dokonywane jest w oparciu o kalkulacje własne Spółki.

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe

§ 60. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosowane są przepisy prawa, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy.

AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015